Without script you cannot see this page :

Wettelijke vermeldingen

ARTIKEL 1: TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De huidige algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) zijn exclusief van toepassing op alle goederen (hierna “Producten”) te koop aangeboden door SCALDIS SAINT MARTIN, Rue de la Hurtrie 36, Parc industriel, 7600 Peruwelz (België), handelend onder de handelsnaam BEMICRON (hierna “Verkoper”) op de website www.bemicron.com (hierna “Site”), en op elke verhouding tussen de Verkoper en elke persoon die de Site bezoeker of er een aankoop op doet (hierna “Koper”).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van enig andersluidend beding, meer bepaald elke geschreven of mondelinge communicatie of enige voorafgaande onderhandeling, evenals alle bepalingen of algemene voorwaarden van de Koper, zelfs wanneer deze bepalen dat zij uitsluitend van toepassing zijn.

Afwijken van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk mits geschreven akkoord tussen Partijen waarbij uitdrukkelijk naar deze Algemene Voorwaarden wordt verwezen.

Gezien deze Algemene Voorwaarden gewijzigd kunnen worden, is de versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zoals deze verschijnen op de Site op het moment van verzending van de Bestelling door de Koper.

ARTIKEL 2: BESTELLINGEN

De Koper verklaart een professioneel te zijn die de Producten aankoopt in het kader van zijn professionele activiteiten. De op deze Site aangekochte Producten mogen in geen geval worden doorverkocht of verhuurd, zulks wordt uitsluitend voorbehouden voor erkende distributeurs.

Elke bestelling (hierna: “Bestelling”) houdt het uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden in, zonder enig voorbehoud.

Na elke Bestelling verstuurt de Verkoper een email naar de Koper met de bevestiging van ontvangst en met de login en paswoord waarmee de afhandeling van de Bestelling opgevolgd kan worden en meer bepaald de datum waarop de betaling werd genoteerd en de Bestelling werd verzonden.

Bij ontvangst van aanbetaling verstuurt de Verkoper een email naar de Koper met de melding dat de Bestelling wordt behandeld en met de voorziene leveringsdatum(s) indien de Bestelling slaat op verschillende soorten Producten. Bestellingen kunnen pas als aanvaard worden beschouwd en een overeenkomst als gesloten wanneer de Verkoper aan de Koper een email richt met de melding van behandeling van de Bestelling.

Elke Bestelling is definitief. In geval van annulering door de Koper behoudt de Verkoper de aanbetaling ten titel van schadevergoeding, onverminderd de mogelijkheid om een bijkomende schadevergoeding op te eisen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een Bestelling te weigeren. De Verkoper doet hiervan melding aan de Koper binnen de 5 dagen volgend op ontvangst van de email met de Bestelling. Wanneer voor deze Bestelling een betaling werd gedaan, zal de Verkoper de mogelijkheid hebben om deze te verrekenen met eventuele onbetaald gebleven facturen of stort er het bedrag van terug aan de Koper.

ARTIKEL 3: PRIJS EN BETALING

De prijzen van de Producten worden op de Site vermeld in Euro en exclusief BTW en taxen. Zij duiden de Producten aan in individuele standaard omstandigheden.

De op de Site aangegeven prijzen omvatten geen verzendingskosten, noch douane of accijnzen, noch enige andere eventuele bijkomstige kost. Verzendingskosten worden apart opgegeven.

Betaling verloopt in 2 fasen:

  • een aanbetaling die overeenkomt met 1/3 van de totale waarde van de Bestelling, dient gelijktijdig met de verzending van de Bestelling te worden betaald en zal essentieel zijn voor bevestiging door de Verkoper;
  • het saldo van de Bestelling dient voorafgaand aan de verzending van de Bestelling te worden betaald. Een email zal verstuurd worden naar de Koper met de melding dat zijn Bestelling klaar is voor verzending en met de uitnodiging om het resterend saldo te betalen. De Bestelling wordt verzonden vanaf notering van deze betaling.

Bij gebreke aan betaling van het saldo binnen een termijn van 5 dagen te rekenen vanaf verzending van de uitnodiging tot betalen, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire interest van 2% per maand aangerekend. De Koper zal eveneens gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de totale waarde van de Bestelling.

Bij gebreke aan betaling van het saldo binnen de overeengekomen termijn beschikt de Verkoper over een retentierecht tot garantie van de verschuldigde sommen. Van zodra de Koper tot betaling overgegaan is, zal de Verkoper hem de Producten onverminderd de daardoor eventueel opgelopen vertraging.

Bij gebreke aan betaling van het saldo binnen de overeengekomen termijn beschikt de Verkoper over het recht om de overeenkomst eenzijdig, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De Verkoper zal het recht hebben de aanbetaling te houden ten titel van schadevergoeding, onverminderd de mogelijkheid om bijkomende schadevergoeding te eisen.

ARTIKEL 4: LEVERING

4.1 LEVERINGSWIJZE

Transportkosten vallen exclusief ten laste van de Koper. Het totaalbedrag van deze kosten wordt aan de Koper gemeld bij het plaatsen van de Bestelling en wordt samen met de leveringstermijn bevestigd in de email ter bevestiging van de Bestelling.

De leveringstermijn(en) en datum(s) zoals vermeld op de Site en in de email ter melding van de behandeling van de Bestelling zijn louter indicatief. De Verkoper zal zijn uiterste best doen om de levering binnen de op de bestelbon aangekondigde termijn te voldoen. Enige vertraging geeft geen recht op schadevergoeding in hoofde van de Koper, lastens de Verkoper. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot enige annulering van de Bestelling.

De Producten worden uitsluitend geleverd op het adres zoals aangegeven op de bestelbon. Bij effectieve levering tekent de Koper de door de koerier opgestelde leveringsbon voor ontvangst.

Wanneer gespreide leveringen worden voorzien, zal elk van deze leveringen beschouwd worden als deel uitmakend van een aparte overeenkomst, zodanig dat enige verwikkeling bij een levering zonder gevolg blijft voor de andere leveringen.

4.2 GEBREKEN BIJ LEVERING

De Verkoper draagt het risico van transport. Eens de levering voltrokken is en de leveringsbon getekend is wordt het risico overgedragen op de Koper.

Elke vergissing in hoeveelheden of specificaties van de geleverde Producten of elke schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport dient schriftelijk gemeld te worden aan de Verkoper binnen 48 uur vanaf de levering. Bij gebreke daaraan geldt de ontvangst van de Producten als aanvaarding van het aantal zoals bepaald op de leveringsbon, van de conformiteit van de Producten en geldt deze eveneens als bevestiging dat de geleverde Producten niet werden geschaad bij levering of transport.

In geval van vergissing in hoeveelheid geleverde Producten of bij eventuele schade aan Producten bij levering of transport, schriftelijk gemeld aan de Verkoper binnen de voorgeschreven termijn en vastgesteld door laatstgenoemde, kan de Koper ofwel een creditnota vragen ten belope van een bedrag evenredig aan de geschade of niet-geleverde Producten, ofwel vervanging van die Producten vragen. Wanneer de Koper de uitgifte van een creditnota vraagt, wordt het bedrag van die creditnota vermeerderd met de transport- en leveringskosten evenredig met de kost voor transport en levering van de geschade of niet-geleverde Producten. Wanneer de geleverde hoeveelheid meer is dan bestelde hoeveelheid, kan de Koper ofwel de bijkomende Producten behouden tegen betaling aan de prijzen zoals vermeld op de Site, ofwel de Verkoper uitnodigen om het teveel terug te nemen. Op vraag van de Koper neemt de Verkoper de Producten terug die tijdens het transport of de levering beschadigd zijn.

In geval van levering van niet-conforme Producten, schriftelijk gemeld aan de Verkoper binnen de voorgeschreven termijn en vastgesteld door laatstgenoemde, zal de Verkoper de niet-conforme Producten terugnemen en kan de Koper ofwel er vervanging van vragen, ofwel een creditnota vragen ten belope van een bedrag evenredig aan de bestelde, doch niet-geleverde Producten. Wanneer de Koper de uitgifte van een creditnota vraagt, wordt het bedrag van die creditnota vermeerderd met de transport- en leveringskosten evenredig met de kost voor transport en levering van de niet-conforme Producten. Op vraag van de Koper mag deze de niet-conforme Producten behouden tegen betaling van de prijzen zoals vermeld op de Site en met aftrek van de prijs voor de bestelde en niet geleverde Producten.

In geen enkel geval kunnen de Producten teruggestuurd worden naar de Verkoper, zonder diens voorafgaande, schriftelijke toelating.

ARTIKEL 5: DOUANE, TAKSEN EN ACCIJNZEN

Alle douanerechten en accijnzen en alle andere taksen waartoe de levering van op de Site bestelde Producten buiten België aanleiding zouden kunnen geven, vallen ten laste van de Koper en de betaling ervan valt volledig onder zijn verantwoordelijkheid.

ARTIKEL 6: GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1 IN HOOFDE VAN DE VERKOPER

De Verkoper garandeert dat de Producten conform zijn aan de officiële normen zoals gemeld op de Site. De Verkoper is niet verantwoordelijk wanneer de geleverde Producten niet in overeenstemming zijn met de wetgeving van het land van levering.

De Verkoper stelt alle mogelijke middelen in het werk en doet zijn uiterste best om aan de Koper de Producten te leveren aan de kwaliteit overeenkomstig de op de Site aangekondigde eigenschappen. In het onwaarschijnlijke geval dat de geleverde Producten gebreken zouden vertonen die de kwaliteit aantasten, gaat de Verkoper op zijn kosten en binnen een zo kort mogelijke termijn over tot de vervanging ervan vanaf vaststelling van de gebreken.

De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van niet-substantiële verschillen tussen de foto’s, illustraties en omschrijvingen van de Producten op de Site en de geleverde Producten zelf, wanneer deze de kwaliteit van de Producten niet aantasten (bijvoorbeeld: verschillen in kleur, uitzicht, afwerking, …). De Verkoper kan evenmin aansprakelijk worden gesteld wanneer de verkochte Producten zouden zijn opgeslagen in abnormale omstandigheden of omstandigheden niet conform met hun aard.

In geen enkel geval zal de Verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor indirecte schade geleden door de Koper als gevolg van slechte of laattijdige nakoming van de verplichtingen door de Verkoper. Zo zal de Verkoper bijvoorbeeld niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade geleden door de Koper door een gebrekkige kwaliteit van de Producten of door een laattijdige levering.

In geen enkel geval zal de Verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor verlies van voordelen, commerciële verliezen of winstderving, of gelijk welke andere indirecte schade of schade onvoorzienbaar op het moment van het sluiten van de overeenkomst tussen Verkoper en Koper. De Verkoper is onder andere niet aansprakelijk voor gevallen van allergie of andere huidgerelateerde of fysieke fenomenen gelinkt aan het gebruik van de Producten.

De aansprakelijkheid van de Verkoper is in alle gevallen beperkt tot het bedrag van de Bestelling die tot deze aansprakelijkheid aanleiding gaf. De schadeloosstelling gebeurt naar keuze van de Koper onder de vorm van de levering van Producten of door betaling van een geldsom.

In geen geval zal de Verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een niet-nakoming van zijn contractuele verplichtingen te wijten aan toeval of een geval van overmacht. Als overmacht wordt ondermeer beschouwd, doch niet beperkend tot: brand, overstroming, aardbeving, storm, orkaan of andere natuurramp, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, onteigening en nationalisatie, beslag, overheidssancties, embargo, staking, lock-out, blokkade, elektriciteitspanne, onderbreking in telefoon-, fax- of internetverbinding, terroristische aanslagen, oorlog, burgeroorlog, opstand, betoging, revolutie, machinale panne of ongevallen, bijzondere verkeersongevallen, bevoorradingsproblemen, niet-nakoming van leveranciers of vervoerders, … of elke andere onvoorziene omstandigheid buiten de wil of controle van de Verkoper die de nakoming van zijn verplichting tijdelijk of definitief onmogelijk maakt. Deze omstandigheden bevrijden de Verkoper van elke aansprakelijkheid en biedt hem de mogelijkheden om afhankelijk van het geval ofwel zijn verplichtingen te verminderen, ofwel de overeenkomst op te zeggen of de uitvoering ervan te schorsen zonder dat hij enige schadevergoeding verschuldigd is.

6.2 IN HOOFDE VAN DE KOPER

In geval van levering aan een verkeerd adres of onmogelijkheid tot leveren door een vergissing in de gegevens meegedeeld door de Koper worden de kosten voor deze levering gedragen door de Koper.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE RECHTEN

De Site en zijn onderdelen (meer bepaald merken, logo’s, grafische vormgeving, foto’s, animaties, videomateriaal, tekst, …) zijn eigendom van de Verkoper. Zij zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en kunnen bijgevolg niet worden gereproduceerd, gebruikt of verspreid zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Verkoper.

De merken, namen, afbeeldingen en/of logo’s die de Verkoper of zijn Producten, alsook de Producten te koop op de Site, identificeren en kenmerken, zijn allen beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De Producten worden ondermeer beschermd door een internationaal octrooi WO2009150217. De Producten vormen eveneens het voorwerp van een ingeschreven gemeenschapsmodel met nummer 000969175-0001. Niets in deze Algemene Voorwaarden kan worden beschouwd als een licentie van intellectuele eigendomsrechten toebehorend aan de Verkoper.

De door de Verkoper geleverde Producten mogen in geen enkel geval gereproduceerd of gewijzigd worden, en de merken, kenmerkende tekens of logo’s door de Verkoper op de Producten aangebracht mogen niet gewijzigd of weggenomen worden.

De Koper of elke andere gebruiker van de Site krijgt de toelating om fragmenten van de Site of afbeeldingen van Producten gepresenteerd op de Site af te drukken voor intern gebruik, onder voorbehoud dat hij de inhoud van de Site op geen enkele manier wijzigt en vaderschap en herkomst van de Site en de Producten vermeldt.

ARTIKEL 8: VERTALING

De originele versie van deze Algemene Voorwaarden werd opgesteld in het Frans. In geval van betwisting omtrent deze Algemene Voorwaarden dienen deze te worden geïnterpreteerd en uitgelegd naar de letter en de geest van de Franstalige versie.

ARTIKEL 9: NIETIGHEID VAN EEN CLAUSULE

Nietigheid, verval of niet-uitvoerbaarheid van het geheel of een deel van een van voorgaande bepalingen zal niet leiden tot nietigheid van het geheel van deze Algemene Voorwaarden. De geheel of gedeeltelijk nietige, vervallen of niet-uitvoerbare bepaling zal als niet-geschreven worden beschouwd. De Verkoper verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die zoveel als mogelijk dezelfde draagwijdte zal hebben.

ARTIKEL 10: BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN ELEKTRONISCHE PROMOTIONELE BERICHTEN

Als persoonsgegeven worden beschouwd de gegevens van persoonlijke aard, opgegeven bij het plaatsen van Bestellingen op de Site (meer bepaald: benaming, maatschappelijke zetel, postadres en/of emailadres, telefoonnummer en/of GSM-nummer, …) hierna: “Persoonsgegevens”.

De Verkoper is de verantwoordelijke voor de verwerking van eventuele Persoonsgegevens die Kopers hem hebben aangeleverd. De Verkoper verwerkt deze conform de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en zullen niet doorgegeven worden aan of toegankelijk gemaakt worden voor derden behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Koper.

De doeleinden van de verwerking zijn de volgende: administratie, versturen van correspondentie, newsletters of promomateriaal, en analyse van het gebruik van de Site met het oog op de verbetering ervan.

Commerciële berichten zullen niet per email of andere elektronische vorm verstuurd worden tenzij de Koper hiertoe zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. De Koper kan deze toestemming op elk ogenblik terug intrekken en kan zich verzetten tegen elke verwerking van Persoonsgegevens voor direct marketing.

De Koper beschikt over een recht op toegang tot de Persoonsgegevens die op hem van toepassing zijn, alsook een recht op verbetering en verwijderen daarvan. Voor de uitvoering van deze rechten volstaat het om naar de Site te gaan en zich aan te melden op zijn account met zijn login en paswoord of door een schrijven te richten aan: SCALDIS Saint Martin, Rue de la Hurtrie 36, Parc industriel, 7600 Peruwelz (België).

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht en aan het Weens Koopverdrag (“VN Verdrag op de Contracten betreffende de Internationale Verkoop van Goederen”). Alle geschillen betreffende de uitvoering of de interpretatie van overeenkomsten onderworpen aan de huidige Algemene Voorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de Franstalige kamers van de Rechtbanken te Brussel.

Coverall met geïntegreerde bril

  • Wasbaar en herbruikbaar
  • Geschikt voor de cleanroom
  • Comfortabel en ademend
Meer weten

Accessoires

  • Ontdek ons volledige assortiment
  • accessoires, gaande van laarzen tot schorten in
  • verschillende kledingstukken
Meer weten
23-10-2019
Salon "À la découverte des innovations wallonnes"
BeMicron participe au salon "À la découverte des innovations wallonnes" ce jeudi 24 octobre à Colfontaine. Organisé par InnovaTech ASBL, cet évènement rassemble 88 innovations technologiques wallonnes. Venez découvrir la c...
Lezen +
10-03-2019
Cleanroom College Day 21st March 2019 – Ghent Flanders Expo Belgium
Bemicron® will exhibit at Cleanroom College Day 21st March 2019 - Ghent Arena Belgium More information : http://www.bcw.be/college-day.html
Lezen +
24-07-2017
BeMicron zal aanwezig zijn op de Cleanroom College Day
BeMicron zal aanwezig zijn op de Cleanroom College Day - die plaatsvindt op Donderdag 21 september 2017 te Flanders Expo in Gent Meer informatie : http://www.bcw.be/college-day.html
Lezen +
01-04-2017
Contaminexpo from 28th till 30th March 2017
BeMicron was present at Contaminexpo from 28 to 30 March 2017 in Paris in Paris - Porte de Versailles Contaminexpo 2017 in picture : here
Lezen +